закрити
З 2017 року на сайті доступне завантаження матеріалів в двох напрямках:

 1. Безкоштовне завантаження матеріалів. Матеріали будуть доступні лише на 1 робочий тиждень відповідно до календарного планування, зі зміною робочого тижня матеріали будуть поступово безкоштовно відкриватись на сайті.
 2. Платне завантаження засобом підписки. (Якщо Ви раніше підтримували проект, то по Вашому зверненню будуть відкриті матеріали на суму раніше оплаченої підтримки) . Для тих хто не бажає обмежувати себе в завантаженні файлів може придбати річну (на 1 навчальний рік), або семестрову (на вибраний семестр) підписку де ви отримаєте логін та пароль до закритого сервера та зможете завантажити уроки без обмежень в умовах тарифу.

Читати детальніше
image
На допомогу вчителю інформатики На сайті ви знайдете: презентації, конспекти, відеоматеріали, фізкультхвилинки, відповіді до робочого зошита та багато іншого.

Посадова інструкція

frontpage “Посадова інструкція” Комплектація:
Документ в форматі .docЗавантаження доступне в кінці статті!
Перед завантаженням ознайомтесь з правилами.
Міністерство освіти і

Міністерство освіти і

науки України

відділ освіти ___________

 

“Затверджено”

наказом директора (повна назва школи)

№ ___ від________

_______________ П І П

 

 
   


Посадова інструкція №

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №   _______

учителя основ інформатики та обчислювальної техніки

 

Загальні положення

 1. Вчитель призначається і звільняється з посади відділом освіти  з подання директора школи.
 2. Вчитель повинен мати вищу освіту без вимог до стажу педагогічної роботи.
 3. У своїй діяльності вчитель керується Конституцією України і законами України, указами Президента України, рішенням кабінету Міністрів України, органів управління освіти всіх рівнів  з питань освіти і виховання учнів, правилами і нормативами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, Статутом школи ( правилами внутрішнього розпорядку, наказами і розпорядження директора школи, посадовою інструкцією), трудовою угодою, контрактом. Дотримується у роботі Конвенції про права дитини.

 

Завдання та обов’язки

 1. Проводити на високому методичному і науковому рівні навчання учнів відповідно до програм та методик, використовуючи найефективніші прийоми, методи і засоби навчання.
 2. Визначити завдання і зміст занять з урахуванням підготовленості, індивідуальних, психофізичних особливостей учнів.

Вчитель ОІОТ відповідає за організацію і проведення занять та робіт відповідно до норм і вимог охорони праці під час роботи з комп’ютерною технікою.

Він забезпечує:

-         виконання постанов, розпоряджень і наказів вищих органів із питань охорони праці і кабінеті інформатики;

-         створює безпечні і нешкідливі умови для оволодіння комп’ютерною  грамотністю;

-         контролює додержання учнями правил і норм техніки безпеки, протипожежної безпеки, виробничої санітарії;

-         проведення практичних занять, роботу учнів із комп’ютерами тільки після проведення відповідної теоретичної підготовки та відповідного інструктажу учнів;

-         розміщення установок, стендів, комп’ютерів, учнівських столів відповідно до умов техніки безпеки;

-         нормальний санітарний стан кабінету інформатики;

-         безпечний стан робочих місць учнів;

-         введення в експлуатацію новостворених кабінетів, нових комп’ютерів відповідно до вимог;

-         складання і щорічний перегляд інструкцій з техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки і здійснення контролю за їх виконанням;

-         систематичне проведення первинного, повторного й інших видів інструктажу з лаборантом та учнями і відповідне їх оформлення;

-         своєчасне і негайне повідомлення адміністрації школи про нещасний випадок, розслідування та облік нещасних випадків, пов’язаних із роботою в кабінеті;

-         перевірку знань учнів із техніки безпеки;

-         ретельну перевірку підготовлених дослідів і практичних робіт;

-         здійснення адміністративно-господарського і громадського контролю за охороною праці.

Права

Вчитель має право:

 1. Брати участь в управлінні школою в порядку, передбаченому Статутом школи.
 2. Захищати професійну честь та гідність.
 3. Ознайомлюватися зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його діяльності, і давати свої пояснення.
 4. Захищати свої інтереси самостійно або через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.
 5. На конфіденційність дисциплінарного ( службового ) розслідування за винятком випадків, передбачених законом.
 6. На вільний вибір форм, методів, засобів навчання, методи оцінювання знань учнів.
 7. На підвищення кваліфікації і перепідготовку.
 8. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію та здобувати її в разі успішного проходження атестації.
 9. Давати учням під час занять і перерв обов’язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягувати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадку і в порядку, визначених Статутом і Правилами про нагородження учнів та стягнення.

 

Відповідальність.

1. У встановленому законодавством України порядку вчитель несе        відповідальність за:

Життя і здоров’я учнів під час навчального процесу.

Реалізацію в повному обсязі навчальних програм відповідно до навчального плану і розкладу навчального процесу.

Порушення прав і свобод учня.

2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших нормативних актів, посадових обов’язків, установлених цією інструкцією, вчитель несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

 1. За застосування, в тому числі одноразове, як методу виховання фізичного чи психологічного насильства над учнем, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закон  України “Про освіту”. Звільнення за такий вчинок не є заходом дисциплінарного покарання.
 2. За спричинення школі чи учасникам освітнього процесу збитків у зв’язку з виконанням (невиконанням ) своїх посадових обов’язків учитель несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і цивільним законодавством.

 

Взаємовідносини

Вчитель:

 1. Працює в режимі тижневого навантаження, розкладу уроків, графіка позакласної роботи, затверджених наказом директора школи на початок навчального року.
 2. Проводить уроки згідно з розкладом уроків, замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх учителів на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією.
 3. Дотримується правил внутрішнього розпорядку щодо організації робочого часу і його використання в навчальному закладі, замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх вчителів тієї самої спеціальності.
 4. Планує заходи на навчальний рік, навчальну чверть. План заходів затверджує директор.
 5. Отримує від дирекції школи матеріали нормативно-правового та організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.
 6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до його компетенції, з дирекцією школи та педагогічними працівниками.
 7. У період канікул, які не збігаються з відпусткою, залучається дирекцією школи до педагогічної, методичної та організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навантаження до початку канікул.

 

Розроблено:

Вчитель ОІОТ:

Погоджено:

Заступник директора, що відповідає за охорону праці

Голова комісії з питань охорони праці та техніки безпеки

Для завантаження натисніть на зображення - "Завантажити безкоштовно"


Залишити коментарійУвага! Розміщення матеріалів на інших ресурсах заборонено політікою сайту та Законом України "Про автроські та суміжні права"