Посадова інструкція

frontpage “Посадова інструкція” Комплектація:
Документ в форматі .docЗавантаження доступне в кінці статті!
Міністерство освіти і

Міністерство освіти і

науки України

відділ освіти ___________

 

“Затверджено”

наказом директора (повна назва школи)

№ ___ від________

_______________ П І П

 

 
   


Посадова інструкція №

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №   _______

учителя основ інформатики та обчислювальної техніки

 

Загальні положення

 1. Вчитель призначається і звільняється з посади відділом освіти  з подання директора школи.
 2. Вчитель повинен мати вищу освіту без вимог до стажу педагогічної роботи.
 3. У своїй діяльності вчитель керується Конституцією України і законами України, указами Президента України, рішенням кабінету Міністрів України, органів управління освіти всіх рівнів  з питань освіти і виховання учнів, правилами і нормативами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, Статутом школи ( правилами внутрішнього розпорядку, наказами і розпорядження директора школи, посадовою інструкцією), трудовою угодою, контрактом. Дотримується у роботі Конвенції про права дитини.

 

Завдання та обов’язки

 1. Проводити на високому методичному і науковому рівні навчання учнів відповідно до програм та методик, використовуючи найефективніші прийоми, методи і засоби навчання.
 2. Визначити завдання і зміст занять з урахуванням підготовленості, індивідуальних, психофізичних особливостей учнів.

Вчитель ОІОТ відповідає за організацію і проведення занять та робіт відповідно до норм і вимог охорони праці під час роботи з комп’ютерною технікою.

Він забезпечує:

-         виконання постанов, розпоряджень і наказів вищих органів із питань охорони праці і кабінеті інформатики;

-         створює безпечні і нешкідливі умови для оволодіння комп’ютерною  грамотністю;

-         контролює додержання учнями правил і норм техніки безпеки, протипожежної безпеки, виробничої санітарії;

-         проведення практичних занять, роботу учнів із комп’ютерами тільки після проведення відповідної теоретичної підготовки та відповідного інструктажу учнів;

-         розміщення установок, стендів, комп’ютерів, учнівських столів відповідно до умов техніки безпеки;

-         нормальний санітарний стан кабінету інформатики;

-         безпечний стан робочих місць учнів;

-         введення в експлуатацію новостворених кабінетів, нових комп’ютерів відповідно до вимог;

-         складання і щорічний перегляд інструкцій з техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки і здійснення контролю за їх виконанням;

-         систематичне проведення первинного, повторного й інших видів інструктажу з лаборантом та учнями і відповідне їх оформлення;

-         своєчасне і негайне повідомлення адміністрації школи про нещасний випадок, розслідування та облік нещасних випадків, пов’язаних із роботою в кабінеті;

-         перевірку знань учнів із техніки безпеки;

-         ретельну перевірку підготовлених дослідів і практичних робіт;

-         здійснення адміністративно-господарського і громадського контролю за охороною праці.

Права

Вчитель має право:

 1. Брати участь в управлінні школою в порядку, передбаченому Статутом школи.
 2. Захищати професійну честь та гідність.
 3. Ознайомлюватися зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його діяльності, і давати свої пояснення.
 4. Захищати свої інтереси самостійно або через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.
 5. На конфіденційність дисциплінарного ( службового ) розслідування за винятком випадків, передбачених законом.
 6. На вільний вибір форм, методів, засобів навчання, методи оцінювання знань учнів.
 7. На підвищення кваліфікації і перепідготовку.
 8. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію та здобувати її в разі успішного проходження атестації.
 9. Давати учням під час занять і перерв обов’язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягувати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадку і в порядку, визначених Статутом і Правилами про нагородження учнів та стягнення.

 

Відповідальність.

1. У встановленому законодавством України порядку вчитель несе        відповідальність за:

Життя і здоров’я учнів під час навчального процесу.

Реалізацію в повному обсязі навчальних програм відповідно до навчального плану і розкладу навчального процесу.

Порушення прав і свобод учня.

2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших нормативних актів, посадових обов’язків, установлених цією інструкцією, вчитель несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

 1. За застосування, в тому числі одноразове, як методу виховання фізичного чи психологічного насильства над учнем, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закон  України “Про освіту”. Звільнення за такий вчинок не є заходом дисциплінарного покарання.
 2. За спричинення школі чи учасникам освітнього процесу збитків у зв’язку з виконанням (невиконанням ) своїх посадових обов’язків учитель несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і цивільним законодавством.

 

Взаємовідносини

Вчитель:

 1. Працює в режимі тижневого навантаження, розкладу уроків, графіка позакласної роботи, затверджених наказом директора школи на початок навчального року.
 2. Проводить уроки згідно з розкладом уроків, замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх учителів на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією.
 3. Дотримується правил внутрішнього розпорядку щодо організації робочого часу і його використання в навчальному закладі, замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх вчителів тієї самої спеціальності.
 4. Планує заходи на навчальний рік, навчальну чверть. План заходів затверджує директор.
 5. Отримує від дирекції школи матеріали нормативно-правового та організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.
 6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до його компетенції, з дирекцією школи та педагогічними працівниками.
 7. У період канікул, які не збігаються з відпусткою, залучається дирекцією школи до педагогічної, методичної та організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навантаження до початку канікул.

 

Розроблено:

Вчитель ОІОТ:

Погоджено:

Заступник директора, що відповідає за охорону праці

Голова комісії з питань охорони праці та техніки безпеки

Для завантаження натисніть на зображення - "Завантажити"

{jcomments on}

Додати коментарУвага! Розміщення матеріалів на інших ресурсах заборонено політікою сайту та Законом України "Про автроські та суміжні права"